Natura 2000

Najveća mreža zaštićenih područja u Europi

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži koja je donesena 26. rujna 2013. a to je označilo usuglašavanje područja nekadašnje nacionalne ekološke mreže sa područjima Natura 2000, najveće mreže zaštićenih područja u Europi.

Značajna područja su:

  • područja koja su biološki iznimno raznovrsna ili dobro očuvana, a koja su međunarodno značajna po mjerilima međunarodnih ugovora kojih je RH stranka;
  • područja koja bitno doprinose očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti u RH;
  • područja stanišnih tipova koji su ugroženi na svjetskoj, europskoj ili državnoj razini;
  • staništa divljih svojti koje su ugrožene na svjetskoj, europskoj ili državnoj razini;
  • staništa endemičnih svojti za RH;
  • područja koja bitno pridonose genskoj povezanosti populacija bioloških vrsta (ekološki koridori);
  • selidbeni putovi životinja;
  • očuvane šumske cjeline.

Unutar ekološke mreže njezini dijelovi povezuju se prirodnim ili umjetnim ekološkim koridorima. Ekološki koridor je ekološka sastavnica ili niz takvih sastavnica koje omogućuju kretanje populacijama živih organizama od jednog lokaliteta do drugog. Važno je naglasiti da radnje koje mogu dovesti do uništenja ili neke druge znatne ili trajne štete na ekološki značajnom području nisu dopuštene. Državni zavod za zaštitu prirode vodi katastar ekoloških sustava te prati stanje i ugroženost staništa.