Akvatorij zapadne Istre

Područje očuvanja značajno za ptice te vrste i stanišne tipove

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove

Akvatorij zapadne Istre područje je koje se proteže od gradića Vrsara pa sve do rta sv. Stipan podno Šišana. Područje od 76 000 ha gotovo u cijelosti predstavlja morski dio zapadne obale Istre, a prema direktivi o staništima prioritet čine dva tipa staništa i jedna vrsta morskog sisavca. Pješčana dna trajno prekrivena morem i preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje su prioritetna staništa, a dobri dupin (Tursiops truncatus) je prioritetna vrsta. Prvi tip staništa odlikuje velika biološka raznolikost, gdje u površinskom sloju možemo vidjeti brojne školjkaše, mnogočetinaše, spužve, amfipodne račiće, ježince, zvjezdače, a česta je i cvjetnica (Cymodocea nodosa).

Pojedini podtipovi ovog staništa bogati su ribljim fondom stoga predstavljaju važne zone za ribarenje. Nažalost, ovakva su područja vrlo često u ulozi plaža te su pod izrazitim ljudskim utjecajem, posebice ljeti kada se povećava opasnost od zagađenja. Drugi tip staništa je zbog krškog karaktera hrvatske obale rasprostranjen duž cijelog Jadrana.

Glavno je obilježje morskih špilja naglo smanjivanje količine svjetlosti pa se stoga i životne zajednice koje se tu nalaze bitno razlikuju od ostalih staništa. Zbog manje količine svjetlosti ovdje obitava manji broj algi, a u špiljama koje su u potpunoj tami nalazimo samo spužve, mahovnjake, rakove i slične organizme kojima svjetlo nije nužan faktor za opstanak.

Špilja u podmorju

U podmorskom svijetu Kamenjaka pronađena je jedna špilja, na području uvale Kolombarica kojoj se može pristupiti isključivo ronjenjem. Osim što ima važnu biološku ulogu, predstavlja i vrlo atraktivnu ronilačku lokaciju za sve koji se odluče istražiti ju.

Dobri dupin

Dobri dupin vrsta je sisavca koja je prepoznata kao prioritetna za zaštitu kroz Natura 2000 područja. Akvatorij zapadne Istre jedno je od šest važnih lokacija za rast, razvoj i razmnožavanje dobrog dupina u Hrvatskoj. Budući da na njihovu populaciju utječe onečišćenje, slučajni ulov u ribarske mreže, namjerno ubijanje, degradacija staništa i buka, oni su ugroženi te je zato važno ovu vrstu štititi kako bi se trend povećanja njihove populacije nastavio.

Javna ustanova Kamenjak u suradnji s Plavim svijetom provela je istraživanje o brojčanom stanju dobrog dupina u južnoj Istri, a dobiveni rezultati govore o 215 jedinki na području Akvatorija zapadne Istre.

Osim zaštite same vrste, upravo zaštitom staništa kroz Natura 2000 područja može se značajno doprinijeti očuvanju ove vrste te omogućiti i budućim generacijama da uživaju u prekrasnim prizorima ovih ljupkih i inteligentnih bića.

Svijet nebeskih letača

Područje očuvanja značajno za ptice

Zbog svog položaja Kamenjak je izuzetno važan za velik broj ptica. Ovaj poluotok, koji je kao prst uronjen u more, pruža im mjesto za odmor prilikom preleta, izvor hrane, sklonište, kao i mjesto za gniježđenje i zimovanje.

Na dijelu Općine Medulin prostire se Akvatorij zapadne Istre, područje ekološke mreže Natura 2000 značajno za očuvanje ptica. Ciljne vrste su vodomar (Alcedo athis), crnogrli plijenor (Gavia arctica), crvenogrli plijenor (Gavia stellata), morski vranac (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), crvenokljuna čigra (Sterna hirundo), dugokljuna čigra (Sterna sandvicensis). Kako bi se očuvale ove ptičje vrste potrebno je očuvati staništa pogodna za zimovanje i održavanje gnijezdećih populacija, a područja kojim Ustanova upravlja obiluju takvim staništima.

Morska obala, stjenoviti otočići, mirisni mediteranski garizi i travnjaci ekološki su vrijedna područja i kao takve ih moramo zadržati u povoljnom stanju kako bi očuvali i ptice kojih je na području Kamenjaka zabilježeno čak 152 vrste.