Donji Kamenjak

Kopneno područje osobito bitno za floristički svijet

Staništa prioritetna za zaštitu

Područje Donjeg Kamenjaka uvršteno je u Ekološku mrežu Natura 2000 zbog staništa i vrsta prioritetnih za očuvanje. Ciljna staništa su istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), eumediteranski travnjaci (Thero-Brachipodietea), mediteranske makije u kojima dominiraju borovice (Juniperus spp.), stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama poput mrižice (Limonium spp.)

Napuštanjem stočarstva i ispaše smanjuju se površine mediteranskih travnjaka koji tada zarastaju drvenastim kulturama, naročito alepskim borom (Pinus halepensis). Nestankom travnjaka, nestaju prioritetne vrste za očuvanje, ali i mnoge druge vrste (biljne i životinjske) koje žive na travnjacima ili njih.

Šest biljnih svojti iz porodice orhideja

Među važnijim vrstama nalazimo šest biljnih svojti iz porodice orhideja te vrste poput uskolisnog slaka (Convolvulus lineatus) i pustenastog jarmena (Anthemis tomentosa). Potonja vrsta ima jedino potvrđeno nalazište u Hrvatskoj upravo na području Kamenjaka.

Zaštita travnjaka jedan je od prioriteta upravljanja Javne ustanove Kamenjak i upravo iz tog razloga Ustanova potiče stočarstvo, posebice uzgoj autohtonih pasmina domaćih životinja.

Na području Kamenjaka provodi se ispaša istarskim ovcama i autohtonim istarskim govedom jer je tradicionalna poljoprivreda bitan čimbenik u očuvanju biološke raznolikosti područja.