Pećina na Gradini kod Premanture

Špilja na gradini

Š pilja na Gradini, zvana Pećina, najjužnija je špilja u Istri te je uključena u Natura 2000 mrežu područja za očuvanje prirode. Zaštićena je sukladno Direktivi o staništima Europske unije te spada u skupinu špilja zatvorenih za javnost.

Pećina na gradini

Pećina se nalazi 200 metara sjeverno od Premanture, na području značajnog krajobraza Gornjeg Kamenjaka. Špilja je građena od naslaga koje datiraju iz perioda gornje krede, prije otprilike 90 milijuna godina. Tipski je lokalitet za podvrstu špiljskog izopoda, jednakonožnog raka (Androniscus roseus histrianorum).

A reheološka istraživanja su pokazala da je špilja na Gradini u povijesti bila korištena dugi niz godina na što upućuje mnoštvo antičkih nalaza, a jedan od važnijih je prapovijesna željezna križna sjekira što predstavlja najsjeverniji takav nalaz na Jadranu.

Ukoliko prošećite područjem Gornjeg Kamenjak putokazi će vas dovesti i do Pećine koja je označena edukativnom tabelom.