Istraživanje

U stanova svake godine planira i provodi znanstvena istraživanja u suradnji s različitim institucijama, udrugama, ustanovama i pojedincima. Nove spoznaje o prirodnim i kulturnim vrijednostima područja kojim Ustanova upravlja temelj su za određivanje kvalitetnih i pravovremenih mjera zaštite. Sve zakonom propisane mjere zaštite doprinose očuvanju temeljnih vrijednosti zbog kojih su određena područja zaštićena.

Istraživanja i praćenje stanja ciljnih vrsta i staništa

Popis istraživanja, literaturnih podataka, radova i sl.*

Autor/i (prezime, prvo slovo imena) Godina Naslov Institucija Mjesto
Vuković N. 2005. Orhideje rta Kamenjaka (diplomski rad) Prirodoslovno – matematički fakultet; biološki odsjek Zagreb
Brana S. 2007. Kartiranje vaskularne flore i staništa Donjeg Kamenjaka Natura Histrica Rovinj
Zahtila E. 2007. Biološka valorizacija podmorja oko rta Kamenjaka Natura Histrica Rovinj
Stelko R.2007. Istraživanje i prstenovanje ornitofaune na području Donjeg Kamenjaka Natura Histrica Rovinj
Kučinić M. 2011. Inventarizacija entomofaune na području Kamenjaka Udruga za biološka istraživanja - BIOM Zagreb
Jelić D.; Burić I2012.Istraživanje herpetofaune na području KamenjakaHrvatsko herpetološko društvo - Hyla Zagreb
Kružić P. 2012. Kartiranje morskih staništa na području Kamenjaka NATURA – Društvo za zaštitu prirode Hrvatske Zagreb
Bogdanović S.; Ljubičić I. 2012. Kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka: pilot studija Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu botaniku Zagreb
Bogdanović S.; Ljubičić I. 2013. Pilot studija 2: kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu botaniku Zagreb
Tvrtković N.2013.Istraživanje šišmiša Općine MedulinNATURA – društvo za zaštitu prirode Hrvatska Zagreb
Ciceran, M.2013.Fauna naselja morske cvjetnice Cymodocea nodosa (Uchria) Acherson u uvali Ribnjak (Medulinsko područje/ Istra) Završni radPrirodoslovno – matematički fakultet Zagreb
Vuković N.; Tommasoni A.; D'Onofrio T.2013.The orchid Ophrys speculum Link (Orchidaceae) in CroatiaActa Botanica Croatica, the Faculty of Science, University of Zagreb Zagreb
Ratko-Gospić N.; Vučur T.; Radulović M.; Miočić-Stošić J.2014.Utvrđivanje brojnosti i područja kretanja dobrih dupina (Tursiops truncatus) u obalnom dijelu IstreInstitut Plavi svijet Veli Lošinj
Kružić P.2014.Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području JU KamenjakNatura – društvo za zaštitu prirode Hrvatske Zagreb
Ljubičić I.; Bogdanović S. 2014.Karta staništa i smjernice za održivim upravljanjem staništima na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelagSveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb
Stjepić, G.2014.Sezonska pojavnost hobotnice Octopus vulgaris Cuvier, 1797 u priobalju rta Kamenjak Završni radSveučilište Jurja Dobrile u Puli, Znanost o moru Rovinj
Radalj A.2015.Zimsko prebrojavanje ptica na području Javne ustanove Kamenjak
Udruga Jezero
Malinska
Koren T.2015.Istraživanje i vrednovanje faune kornjašaUdruga Hyla Zagreb
Brana S.; Perčić M.2015.Praćenje stanja ugroženih i zaštićenih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Donji KamenjakIstarsko botaničko društvo Vodnjan
Pavlinić I.2015.Praćenje stanja kolonije šišmiša u Šćuzi i prijedlozi zaštiteHrvatski prirodoslovni muzej Zagreb
Radalj. A.2016.Zimsko prebrojavanje ptica na području Javne ustanove Kamenjak
Udruga JezeroMalinska
Frangeš G.2016.Studija suhozidne baštine zaštićenih područja Gornji i Donji Kamenjak
4 grada DragodidZagreb - Rijeka
Županić M. i sur.
2016.Zdravstveno stanje drveća u park šumi Kašteja Hrvatski šumarski institutJastrebarsko
Radalj. A.
2017.Zimsko prebrojavanje ptica na području Javne ustanove Kamenjak
Udruga Jezero
Malinska
Jagić M.2017.Biospeleološko istraživanje i prijedlog monitoringa Špilje na Gradini kod PremantureHrvatsko biospeleološko društvo Zagreb
Štih A., Koren T.2017.Praćenje naseljavanja faune vretenaca na novoobnovljenu lokvu na Donjem KamenjakuHrvatsko herpetološko društvo HYLA Zagreb
Drakšić M.2017.Istraživanje zajednice pauka (Araneae) značajnih krajobraza Gornji Kamenjak i Donji Kamenjak i medulinski arhipelagHrvatsko arahnološko društvo „Narcis Damin“-HARD Zagreb
Tkalčec Z.2017.Bioraznolikost gljiva područja KamenjakaHrvatsko mikološko društvo Zagreb
Županić M. i sur.2017.Istraživanje stanja šumskog ekosustava i izrada smjernica za održivo upravljanje park šumom KaštejaHrvatski šumarski institut Jastrebarsko
Kružić P. i sur.2018.

Monitoring morskih staništa na području Javne ustanove Kamenjak

Hrvatsko biološko društvoZagreb
Lolić I. i sur.2018.Monitoring ornitofaune na području rta Kamenjak Ornitološko društvo "Brgljez Kamenjar"Žrnonvica
Vlahović I. i sur.2018.

Izrada geološke karte i tumača značajnog krajobraza Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga

Rudarsko - geološko - naftni fakultet Sveučilišta u ZagrebuZagreb
Lolić I.2019.Monitoring zimujućih populacija ptica na području Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga te Pomerskog zaljeva  Ornitološko društvo "Brgljez Kamenjar" Žrnovnica
Zgrablić Ž. i sur.U tijekuPreliminarno istraživanje podzemnih gljiva i njihove entomofaune na području Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga 
Hrvatski šumarski institut
Jastrebarsko
Jakovljević T. i sur.U tijekuIstraživanje prisutnosti teških metala u tlu na području Donjeg Kemanjaka i medulinskog arhipelaga
Hrvatski šumarski institut
Jastrebarsko