Donji Kamenjak

Donji Kamenjak

P odručje Donjeg Kamenjaka uvršteno je u Ekološku mrežu Natura 2000 zbog staništa i vrsta prioritetnih za očuvanje. Ciljna staništa su istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), eumediteranski travnjaci (Thero-Brachipodietea), mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp., stjene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

Govedo

Zbog napuštanja stočarstva i ispaše smanjuju se površine mediteranskih travnjaka koji zarastaju drvenastim kulturama, naročito alepskim borom (Pinus halepensis). Nestankom travnjaka, nestaju i prioritetne vrste za očuvanje.

Među ciljnim vrstama nalazimo šest biljnih svojti iz porodice orhideja, te vrste poput Convolvulus lineatus i Anthemis tomentosa čije je jedino potvrđeno nalazište u Hrvatskoj upravo na području Kamenjaka.

Makija

Z aštita travnjaka jedan je od prioriteta upravljanja Javne ustanove Kamenjak i upravo iz tog razloga potičemo stočarstvo, posebice uzgoj autohtonih pasmina domaćih životinja.

Na području Kamenjaka provodi se ispaša istarskim ovcama i autohtonim istarskim govedom jer  je  tradicionalna poljoprivreda bitan čimbenik u očuvanju biološke raznolikosti područja.